MİLLİ EDEBİYATIN GELİŞMESİNDE ETKİLİ OLAN YAYIN ORGANLARI

2009-06-11 14:10:00

MİLLİ EDEBİYATIN GELİŞMESİNDE ETKİLİ OLAN YAYIN ORGANLARI

ÇOCUK BAHÇESİ

1.       1901 yılında serveti fünun dergisinin kapanmasıyla edebiyatın yayın yönündeki hareketlilik İstanbul’dan Selanik’e kaymıştır.

2.       Çocuk bahçesi adlı dergi, 1905 yılında Selanik’te kurulur.

3.       Derginin edebiyatımız açısından önemi:

4.       Mehmet emin Yurdakul’un sade bir dille ve hece ölçüsüyle şiirler yazması aynı zamanda rıza Tevfik bölükbaşı Tevfik Fikret gibi sanatçıların bu dergide toplanmaları özellikle de dergi de hece ölçüsü ve sade Türkçeyle yazılan şiirler milli edebiyat şiirinin özelliklerini oluşturur.

GENÇ KALEMLER

Kapanan çocuk bahçesi dergisinin yerine 1911 yılında Selanik’te yayımlanmaya başlamıştır. Söz konusu dergide yayımlanan Ömer Seyfettin’in “yeni lisan” adlı makalesi milli edebiyat akımının başlangıç tarihi kabul edilir. Ayrıca makaledeki tezler milli edebiyatın temel ilkelerini teşkil eder. Dergi de yazan sanatçılar: ziya Gökalp, h. Suphi tanrı över, âli canip, faik âli ozan soy, celal sahir er ozan’dır.

TÜRK DERNEĞİ 

1909 yılında Selanik’te Yusuf akçura, rıza Tevfik, necip asım tarafından kurulan bir dernek ve aynı isimli bir dergidir. Derginin özelliği kültürel çalışmalara yani Türk dili, Türk tarihi, ile ilgili araştırmalara ağırlık vermesidir. Mehmet emin, Hüseyin Cahit yalçın, Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Fuat köprülü derginin önemli yazarlarıdır. Dergi Mehmet Fuat köprülünün bir edebiyat araştırmacısı olarak milli edebiyata kazandırılması bakımından önemlidir.

TÜRK YURDU

1911 yılında Selanik’te kurulan bir dernektir. Bu dernek aynı isimli bir de dergi çıkarır. Kurucuları: Yusuf akçura, Ahmet Ağaoğlu, a.hikmet müftü oğlu’dur. Dergi “Türkçülük” düşüncesini savunması bakımından siyasi bir içerik niteliği taşır.

HALKA DOĞRU—TÜRK SÖZÜ

Halka doğru 1913 yılında Türk sözü 1914 yılında Türk yurdu derneğine bağlı olarak haftalık çıkarılan dergilerdir. Dergilerin yönetmeni celal sahil er ozan başyazarlığı ise Ömer Seyfettin yapmıştır. Dergi 1. dünya savaşı sırasında kapanır.

YENİ MECMUA

1917 yılında ittihat ve terakki  partisi tarafından kurulmuş.ziya Gökalp derginin yönetmenliğini ve başyazarlığını yapmıştır. Dergi de Yahya kemal, Yakup kadri, refik Halit, gibi yazarlar yazı yazmıştır.

1923 de kapanmıştır.

DERGÂH

1921 de Mustafa Nihat özün tarafından kurulmuştur. Yahya kemal başyazarlığını yapmıştır.

Yakup kadri, Ahmet Haşim, Falih Rıfkı Altay gibi önemli sanatçılar bu dergide yazılar yazmıştır. Derginin önemi kurtuluş savaşının savunması yapılarak Anadolu insanlarının geri gelmelerine ışık tutmasıdır. Ayrıca 1923 sonrası Türk edebiyatında önemli yere sahip olacak Ahmet Hamdi, Nurullah Ataç, Ahmet Kutsi, Abdülhak Şinasi hisar gibi sanatçıları edebiyatımıza kazandırılmasında rol oynamıştır.

MİLLİ EDEBİYAT AKIMININ TEMEL İLKELERİ

1.       Edebiyat dili halkın konuştuğu arı Türkçe olmalıdır.

2.       Aruz ölçüsü yerine milli ölçümüz olan hece ölçüsü kullanılmalıdır.

3.       Şiirde halk edebiyatı nazım biçimlerinden faydalanmalıdır.

4.       Edebiyatta konular Türk tarihi, Türk kültürü ve Türk toplumunun yaşayışından alınmalıdır.

MİLLİ EDEBİYATTA DİL ANLAYIŞI

1.       Edebiyatta konuşma ve yazı dilinde İstanbul Türkçesi esas alınmalıdır.

2.       Arapça ve Farsça dil bilgisi kuralları ile bu kurallarla oluşturulmuş tamlamalar kullanılmamalıdır.

3.       konuşma diline giriş halkın kabullendiği Arapça ve Farsça kelimeler kullanılabilir.çünkü bu sözcükler dilin zenginliğini kabul edilmelidir.

4.       Eş anlamlı sözcüklerden Türkçe olanları kullanılmalıdır.

5.       Dilimizde kullanılan Arapça ve Farsça sözcükler Türkçe imla ve telaffuz kurallarına göre kullanılmalıdır.

6.       Arapça ve Farsça gramer kuralları dilimizden çıkarılmalıdır.

7.       Dilimizdeki Arapça ve Farsça terimler çıkarılmamalıdır. Çünkü bilim dili evrenseldir.

8.       Türk dilini zenginleştirmek amacıyla Türkiye Türkçesi gramer kurallarına bağlı kalarak diğer Türk lehçe ve şivelerinden sözcük alınabilir.

MİLLİ EDEBİYATTA ŞİİR ANLAYIŞI

1.       Milli edebiyat akımında şiirde serveti finun ve fecri ati etkileri görülür. Tevfik Fikret cenap şaha bettin Mehmet Akif Ersoy gibi usta şairler ustad kabul edilir.

2.       Halka doğru ilkesi gereğince şiirde ulusal kaynaklara dönülmüş.

3.       Milli edebiyat şiirinde halkın konuştuğu sade Türkçe kullanılmış.

4.       Halk şiiri nazım biçimlerinden faydalanma yoluna gidilmiştir.

5.       Şiirlerde doğa ve yurt güzellikleri ile birlikte vatanseverlik kahramanlık konuları da işlenmiştir.

6.       Milli edebiyat şiirine romantik bir söyleyiş egemen olmuş toplumsal sorunlara fazla yer verilmemiştir. Bu yönüyle şiirde romantizm etkili oldu ve sanat, sanat içindir düşüncesi devam ettirildiği söylenebilir.

7.       Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde önemli bir yere sahip olacak olan beş hececiler milli edebiyat akımı içinde oluşmuştur.

MİLLİ EDEBİYATTA ROMAN VE ÖYKÜ

1.       Roman ve öyküde kullanılan dil halkın konuştuğu sade Türkçedir.

2.       Milli edebiyat roman ve öykülerinde realizm ve natüralizm etkili olmuştur.

3.       Tanzimat ve serveti finun döneminde İstanbul dışına hiç çıkmayan Türk romanı milli edebiyatla birlikte ana doluya açılmıştır.

4.       Roman ve öyküde toplum için sanat anlayışı hâkim olmuş Anadolu ve ülke sorunları gözleme dayalı olarak anlatılmıştır.

5.       Milli edebiyat dönemi roman ve öykülerinde gelişmiş sağlam bir teknik görülür.

6.       Yakup kadri, refik Halit, Reşat Nuri, Halide edip öncülüğünde roman ve öyküde bir memleket edebiyatı oluşturulmuştur.

7.       bu dönemde konularına göre Türk romancılığını üç başlıkta toplaya biliriz.

8.       Halide edip’in “ yeni turan” Ahmet hikmet müftü oğlunun “gönül hanım” adlı eseri milliyetçiliğin siyasi bir ideoloji olarak işlendiği eserlerdir.

9.       Yakup kadrinin “ kiralık konak” , “sodom ve gomore” romanları Tanzimat tan başlayarak Türk toplumunun geçirdiği aşamaları çözümleyici gözle anlatıldığı romanlardır.

10.   Yakup kadrinin “sodom ve gomore” yaban” , Halide edip’in “ateşten gömlek” “vurun kahpeye” gibi romanları kurtuluş savaşının çeşitli yönlerini anlatan romanlardır.

11.   refik Halit karayın memleket hikayeleri ile Reşat Nuri’nin “çalıkuşu” başta olmak üzere romanlarının büyük bir kısmı Anadolu sorunlarının gözleme dayanılarak anlatıldığı romanlardır.

 

MİLLİ EDEBİYATTA TİYATRO

Milli edebiyat döneminde tiyatro yeniden canlanmıştır. istanbulda çeşitli özel tiyatronun yanında darul badeyi kurulmuştur. Darul bedayide oynanan eserlerin çoğu komedi, vodvil, manzum dramlardır. Oyunlar teknik bakımından zayıf dil ve üslup bakımından başarılıdır.

MİLLİ EDEBİYATTA EDEBİYAT TARİHİ

Edebiyat tarihi ile ilgili verimli çalışmalar milli edebiyatta başlamıştır. İlk defa bu dönemde edebiyat tarihi şu ara tezkirelerinden ibaret olmaktan çıkarılmıştır. Fuat köprülü destanlar döneminden başlayarak günü

MEHMET EMİN YURDAKUL

---1869–1944 yılları arasında yaşamıştır.

---Edebiyatımızda yaşadığı dönemde milli şair, türk şairi unvanlarıyla vasıtlandırılmıştır.

---1897 yılında Türk-Yunan savaşı sonrasında yazdığı Cenk'e Giderken adlı şiiri ile büyük yankı uyandırmıştır.

---Servet-i Fünun dönemine sanat yaşamına başlamasına rağmen hece ölçüsü ve saf bir Türkçeyle şiirler yazması en önemli özelliğidir.

Halk şiirin bilinen kalıpları dışına çıkarak 15.16.17’li hece ölçüsüyle şiirler yazmıştır.

---Halk şiiri nazım birimi olan dörtlüklerin yerine 3.6.7'li kıtaları kullanmıştır.

---''Benim sanat yaşamım şu sözlerle özetlenir'';Halkçılık ve ulusçuluk sözleri Mehmet Eminin sanat yaşamını temelimi oluşturur.

---Türk şiiri Mehmet Emin'le birlikte tema zenginliği ulaşmıştır.

---Şiirlerinde Türkçülük, Milliyetçilik konularının yanında Anadolu insanın sıkıntılarını dile getiren şair aynı zamanda Türk Ocağı ve Türk Yurdunun kurucularındandır.

--- Her ne kadar halk şiirin geleneğinden faydalansa da şiirlerinde halk şiirini ahengi görülmez.Şiirleri sanatsal açıdan zayıf olan şair ,batı edebiyatının nazım biçimi olan sone’yi de kullanmıştır.

ESERLERİ:

ŞİİR: Türkçe Şiirler, Türk Sazı, Ey Türk Uyan, Ordunun Destanı, Hastabakıcı Hanımlar, Turana Doğru, Zafer Yolunda, İsyan ve Dua, Aydın Kızları, Mustafa Kemal, Ankara

DÜZYAZI: Fazilet ve Asalet, Türk’ün Hukuku, Kral Corc'a,Dante’ye

ZİYA GÖKALP

---1876–1924 yılları arasında yaşamıştır.

--- Türk sosyolojisinin bilinen ilk bilim adamıdır. Dolayısıyla sanatçı kimliğinden çok sosyologluyla tanınmıştır.

---'Genç Kalemler' adlı ve Yeni Mecmua gibi önemli yayın organları’nda yazılar yazmıştır.

---Tanzimat’tan beri kişisel ve dağınık olarak süre gelen Türkçülüğün düşüncesini sistemleştirip bir programa bağlamıştır.

---Şiirlerinde hece ölçüsü kullanmıştır.

---Sade arı bir Türkçeyle şiirler yazmıştır.

---Dil anlayışı olarak halkın konuştuğu arı İstanbul Türkçesi'nin kullanılmasını savunmuş, halkın benimsediği sözcükler dışında Arapça Farsça sözcüklerin dilimizden çıkarılması gerektiğine inanmıştır.

---Vatan ne Türkiye’dir, Türklere ne Türkistan Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan! Dizeleri Ziya Gökalp’ın sanat ve milliyetçilik anlayışı özetler niteliktedir. Aynı zamanda yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temelinde Ziya Gökalp’ın düşünceleri vardır.

---Bütün şiirleri sanat yapma kaygısından uzak öğreticilik esasına dayanan didaktik eserlerdir.

---Şiir, makale, inceleme ve mektup türlerinde eserler vermiştir.

ESERLERİ:

ŞİİR: Kızıl Elma, Altın Işık, Yeni Hayat

İNCELEME: Ziya Gökalp Külliyatı 1,Türk Yöresi, Türk Medeniyeti Tarihi,Türkçülüğün Esasları

MAKALE: Türkleşmek-İslamlaşmak-Muasırlaşmak (tazimattan beri bireysel ve dağınık biçimde süre gelen Türkçülük düşüncesini, sistemleştirip bir programa bağlı makale türünde eserdir.

MEKTUP: Limni ve Malta Mektupları

ALİ CANİP YÖNTEM

---1884–1920 yılları arasında yaşamıştır.

---Sanat yaşamına Fecri-i Ati topluluğuyla başlamıştır.1911yılında 'Genç Kalemler 'dergisiyle birlikte milli edebiyat akımına dâhil olmuştur.

---Değişik kurumlarda eğitimci olarak çalışmıştır.

---Aşk ve Doğa güzellikleri konusunda yazdığı lirik şiirleriyle tanınmıştır.

---Aruz ve Hece ölçüsünü kullanmıştır.

---Halk şiirinin nazım biçimlerine ilgi göstermemiş; Batı şiirinin nazım biçimlerini denemiştir.

---Türk dilinin sadeleşmesi konusunda Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp’la birlikte büyük çaba harcamıştır.

---Makale, İnceleme ve Ders kitabı türlerinde eserler vermiştir.

ESERLERİ:

ŞİİR: Geçtiğim Yol

MAKALE: Milli Edebiyat Meselesi ve Cenap Beyle Münakaşalarım

İNCELEME: Türk Edebiyatı Antolojisi, Ömer Seyfettin Hayatı ve Eserleri

DERS KİTABI: Edebiyat

ÖMER SEYFETTİN

---1884–1920 yılları arasında yaşamıştır.

---Modern Türk Öykücülüğünün kurucusu sayılır.

--- Balıkesir 'de doğmuş Osmanlı ordusunun subay olarak görev yapmıştır.Osmanlı Yunan savaşı’nda esir düşmüştür.

---1911 yılında Genç Kalemler dergisinde yayınlanan ''Yeni Lisan'' başlıklı makaleyle Milli Edebiyat akımının öncüsü olmuştur.

---Servet-i Fünuncuların ağır ve süslü dillerine karşı çıkmış sade halkın konuştuğu İstanbul Türkçesini tercih etmiştir.

---Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntemle birlikte milli edebiyat akımının öncüleri arasında yer almıştır.

--- Edebiyatımızda Maupassant tarzı öyküleyici öncü yazarı kabul edilmiştir.

---Öyküleyici meslek edinen ilk yazarımızdır.

---Öykülerinin konularını günlük yaşamdan çocukluk ve askeri anılarından Tarih ve efsanelerden almıştır.

---Öykülerin de tasvir ve tahlillerle yer vermemiş olayı ön plana çıkarmıştır.

---Sanat yaşamına şiirler başlamış ancak edebiyatta öyküleriyle ön plana çıkmıştır.

---Şiir, öykü, roman ve inceleme türlerinde eserler vermiştir.

---Bomba, Bahar ve Kelebekler, Prima Türk Çocuğu Hürriyet Bayraklar, Beyaz Lale adlı öykülerinde milliyetçilik bilincini işlemiştir.

---Başına vermeyen şehit, Pembe İncili Kaptan, topuz ve Vire gibi öykülerinde tarihsel konuları işlemiştir.

---Falaka, Kurbağa duası, Yalnız Efe gibi öykülerinde bilgisizlik ve yanlış inanışları benimsemiştir.

---Kaşağı ve Ant adlı öykülerinde çocukluk anılarını işlemiştir.

ESERLERİ:

ŞİİR: Ömer Seyfettin'in şiirleri

ROMAN: Efruz Bey Ashabı-ı Kehfimiz

ÖYKÜ: Harem, Yüksek Ökçeler,Gizli Mabet,Beyaz Lale,Asil zadeler ille düşen ok,Mahcupluk İmtihanı,Dalga ,Nokta,Tarih Ezeli Bir Terek kürdür,Bahar ve Kelebekler Prima Türk Çocuğu,Hürriyet Bayrakları,Başını Vermeyen Şehit,Pembe İncili Kaptan,Topuz ,Falaka Kurba Duası,Yanlız Efe,Kaşağı,Ant,Bomba,Vire

İNCLEME: Milli Tecrübelerden Çıkarılmış Ameli Siyaset, Yarınki Turan Devleti, Türklük Mefrükası, Türklük Ülküsü

MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ

---1890–1966 yılları arasında yaşamıştır.

---Sanat hayatını Fecri-i Ati topluluğunda şiirle başlamış; ancak daha sonra milli edebiyat akımını benimsemiş edebiyat ve edebiyat tarihi üzerine araştırmalar yapmıştır.

---Ziya Gökalp’ın Türkçülük fikrine paralel olarak Türkçü bir tarih ve bilim görüşünden hareketle Türk edebiyatının

Tarihini, Batı yöntemleriyle araştırmış; bulduğu sonuçları edebiyat tarihimize başarıyla uygulamıştır.

---Edebiyat tarihimizi modern yöntemlerle belgelere dayalı olarak ilk kez ortaya çıkarmıştır.

---Edebiyatımızı Osmanlı sınırlarını aşamamış bir antoloji ya da şuara tezkireleri olmaktan kurtarmıştır.

---Edebiyatımızı destanlar çağından günümüze kadar uzayıp gelen bir bütün olarak ele almıştır.

---Edebiyat kitaplarında geçmeyen birçok şair ve yazarı ilk kez o tanıtmıştır.

--- Batıda otorite sayılan birçok bilim adamının Türk Edebiyatı ile ilgili yanlış bilgileri düzeltmiştir.

---Türk Uygarlık tarihini bir sanatçı sezişi ve heyecanıyla aydınlığa çıkarmıştır.

ESERLERİ: Yeni Mecmua Tarih-i Edebiyatı,Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar,Nasrettin Hoca,Türk Edebiyat Tarihi,Türkiye Tarihi,Bugünkü Edebiyat,Azeri Edebiyatına Ait Tetkikler,Milli Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri ve Divan-ı Türk-i Basit,Türk Saz Şairleri Antolojisi,Türk Dili ve Edebiyatı 'nın Tekamülüne Bir Bakış ,Osmanlı Devleti 'nın Kuruluşu,Edebiyat Araştırmaları Külliyatı, İslam ve Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları ve Vakit Müessesi

HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER

---1885–1966 yılları arasında yaşamıştır.

---Sanat yaşamına Fecri-i Ati topluluğunda şiirle başlamış.

---Milli Edebiyat döneminde Türk ocaklarındaki çalışmalarını sırasında hitaplarıyla tanınmıştır.

--- Coşkulu ve inandırıcı konuşmalarıyla Türkçülük akımının yaygınlaşmasında etkili olmuştur.

---şiir hitabet ve makale türlerinde eserler vermiştir

ESERLERİ:

MAKALE: Gün’e Bakarken

HİTABET: Dağ Yolu

YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU

---1889–1974 yılları arasında yaşamıştır.

---Yazı hayatında Fecri-i Ati'de öykü ve mensur şiirle başlamıştır.

---Şiir, deneme, makale, anı, monografi, tiyatro, hikâye ve roman türlerinde eserler vermiştir.

---Eserlerinde Türk toplumunun Tanzimat tan Cumhuriyet dönemine kadar olan dönemde yaşadığı sosyal değişmeleri nesiller arasındaki yaşayış ve görüş farklılıklarını anlatmıştır.

---Edebiyatımızda Nehir roman türünün en önemli temsilcilerindendir.(Birbirini tamamlayan, birbirinin devamı niteliğinde olan bireysel ve toplumsal olayları işleyen romanlar bütünlüğüne denir.)

---Sanatının mistisizm’e yakan duygulu karakter yapısının yanı sıra devrimci mücadeleci bir yeri vardır.

---Romanlarındaki karakterlerinde çoğu iç dünyaları zengin kötümser düzensizlik kurmanı töre ve geleneklere bağlı kişilerdir.

---Fecri-i Ati döneminde ''Sanat şahsi ve muhteremdir.'' Anlayışıyla, asıl kimliğini bulduğu milli edebiyat döneminde ise '' sanat toplum içindir.'' anlayışıyla eserler vermiştir.

---Eserlerinde çözümleyici, tasvirci ve tezci yönleri ağır basar.

---Milli Edebiyat akımını benimsedikten sonra dili sadeleşmiştir.

---Roman ve öykülerinde realist ve natüralist çizgiyi takip etmiş özellikle balzac,floubert ve zola'dan etkilenmiştir.

---Kiralık Konak'ta ''1.Dünya Savaşı öncesini ''bir sürgünde''2.Abdülhamit dönemini  ''Hüküm Gecesi'nde ''2.Meşrutiyet yıllarını ''Sodom ve Gomere'de '' Mütareke yılların ''Yaban'' da Kurtuluş Savaşı yıllarını ''Ankara ve Panorama '' Cumhuriyet dönemini anlatır.

ESERLERİ

1)ROMAN=Kiralık Konak, Nur Baba, Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomore, Yaban, Ankara, Bir Sürgün, Panorama, Hep O Şarkı

2)ÖYKÜ=Bir Serencan, Rahmet, Milli Savaş Hikâyeleri

3)ŞİİR=Erenlerin Bağından, Okun Ucundan

4)OYUN=Nirvana

5)ANI=Zoraki Diplomat, Anamın Kitabı, Vatan Yolunda Politikada 45 Yıl, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları

6)MONOGRAFİ=Ahmet Haşim, Atatürk

7)MAKALE=İzmir'den Bursa’ya, Kadınlık ve Kadınlarımız, Seçme Yazılar, Ergenekon, Alp Dağları'ndan ve Miss Chalfrin'in Albümünden

 

(1)SÜRGÜN: Paris’e Kaçan Jön Türklerden Genç bir doktorun sağlıksız ve yoksul kaçmanın anlatıldığı aynı zamanda 2.Abdülhamit döneminin ve Fransız çıkarcılığının eleştirildiği romandır.(2.Abdülhamit Yılları)

(2)HÜKÜM GECESİ:1908'den sonra ittihat ve Terakkiyle Hürriyet ve İtilaf Fıkralarının çekişmelerini gerçek tarihsel kişi ve olaylardan yararlanarak röportaj biçiminde anlatan romanlardır.(2.Meşrutiyet Yılları)

(3)SODOM VE GOMORE: İşgal yığınları İstanbul'un üst düzey yöneticilerinin vurdumduymazlıkları işgal güçleriyle alçakça ilişkilerinin anlatıldığı romandır (Mütareke Yılları)

(4)NUR BABA: Romanda Tekkelerin özellikle Bek taş’ı tarikatının yozlaşarak neden olduğu toplumsal yıkımlar anlatır

(5)ANKARA: Romanda yeni kurulan Cumhuriyetin durumu yanlış yorumlanan yeniliklerin bu yorumu yapanların içine düştüğü gülünçlükler gözler önüne serpilir.(Cumhuriyet Yılları)

(6)PANORAMA: Ankara romanın devamını taşıyan bu romanda Cumhuriyet'le birlikte yapılan devrimlerle sürdürülmek istenen toplum yaşamı anlatılır.(Cumhuriyet Yılları)

(7)YABAN: Yakup Kadri romanının en güçlü yönünü bu eserle vermiştir. Romanda Kurtuluş Savaşı yıllarındaki köy gerçeklerimiz Ahmet Celal’in gözlemleriyle anlatılır.(Kurtuluş Yılları)

(8)KİRALIK KONAK: Tanzimat’tan sonra 1.Dünya Savaşı'na kadar yaşanan 3 farklı dönemin aynı çatı altında toplanan üç farklı nesir ile anlatıldığı romanda kuşak çatışması ve Alafrangalık işlenir.(2.Dünya Savaşı)

 HALİDE EDİP ADIVAR

---1884–1964 yılları arasında yaşamıştır.

---İngiliz edebiyatının etkisinde aksak pürüzlü bir dille romanlar yazmıştır.

---Önceleri aşk teması ve kadın psikolojisini işlemiş daha sonra Türkçülük, Milliyetçilik, Memleketçilik konularına yönelmiştir.

---Kişileri yaşadıktan olay çerçevesinde geleneklere bağlı olarak anlatır.

---Romanlarında canlı karakterler yaratır.

---Kadın kahramanları sembol derecesinde yüksek karakterli etkileyici ve çarpıcıdır. Eserlerindeki kadın kahramanlar kendi yaşamından izler taşır.

---Eserlerinde realist roman anlayışının etkileri görülür.

---Sade bir dille yazması anlatımında akıcılığı sağlayamaması alışılmışın dışında sıra dışı cümle yapısı kullanması üslup'un belli başlı özellikleridir.

---Batı Medeniyeti'nin özümsemiş olmasına karşı doğulu Türk insanın yüceltmek istemesi belirgin özelliklerindendir.

---Kurtuluş Savaşı döneminde milli duyguları öne çıkaran roman ve öyküler yazmıştır. Yeni Turan, Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, bu dönemin ürünleridir.

---Üç gruba ayırabileceğimiz romancılığın birinci grubunu Seviye Talip, Handan, Son Eseri, Kalp Ağrısı gibi bireysel konuları ve Kadın psikolojisi işlettiği romanlar oluşturur.

---2',inci bölümü ise Kurtuluş Savaşı'nı ve Yurt Sevgisinin dile getirildiği Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Zeyno’nun Oğlu, Yeni Turan gibi eserler oluşturur.

---Romancılığın 3'üncü bölümünü toplumsal olaylar işlediği Sinekli Bakkal, Tatarcık ve Sonsuz Panayır gibi töre romanları oluşturur.

ESERLERİ

ROMAN: Heyula, Raik’in Annesi, Seviye Talip, Handan, Yeni Turan, Son Eseri, Mevlud Hüküm, Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Kalp Ağrısı, Zeyno’nun Oğlu, Sinekli Bakkal, Yolpalas Cinayeti, Tatarcık, Sonsuz Panayır, Döner Ayna, Akile Hanım Sokağı, Kerim Ustanın Oğlu, Çare saz, Hayat Parçaları

ÖYKÜ: İzmir’den Bursa’ya, Harap Mabetler, Dağa Çıkan Kurt

OYUN TİYATRO: Maska ve Ruh

ANI: Türk’ün Ateşle İmtihanı, Mor Salkımlı Ev, Türk’ün Kenan Çobanları

1)HANDAN: Halide Edip Adıvar'ın Kadın psikolojisini izlediği otobiyografik özellikler taşıyan romandır.

2)SİNEKLİ BAKKAL: 2.Abdülhamit dönemi İstanbul’unun kenar mahallelerinde yaşayan çeşitli nitelikleri kişileri ve bunların arasındaki geçen olayları anlatan Halide Edip'in en başarılı eseri sayılan CHP roman ödüllerinde 1.lik almış eseridir.

3)ATEŞTEN GÖMLEK: İşgal yılları Kurtuluş Savaşı ve İzmir’in işgalinden kurtarılması dönemini işleyen Roman Kahramanları Peyami’nin hatıra defteri biçimde oluşturulmuş romandır.

4)VURUN KAHPEYE: Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu 'da öğretmenlik yapan Aliye'nin Kuvay’i Milliye ile birlikte çalışması işgalci güçlerle işbirliği yaptığı gerekçesiyle köylüler tarafından taşlanarak öldürülmesi anlatılır.

5)YENİ TURAN: Halide Edip Adı varın Milli Edebiyat akımının etkisiyle Türkçülük ideolojisini işlediği romandır.

20590
0
0
Yorum Yaz